TAMPEREEN VANHEMMAT ry SÄÄNNÖT

                

1. Nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Tampereen Vanhemmat ry ja sen kotipaikka on Tampere (kunta). 
                  

2. Yhdistyksen tarkoitus  

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • vahvistaa 1§:ssä mainitun kunnan vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa
  • edistää kasvatusyhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia
  • edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. 

3. Yhdistyksen toiminta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
  • tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten toiminnasta
  • pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin
  • toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan. 

Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen. 

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.  
   
4. Jäsenet  

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssä mainitun kunnan kasvatusyhteisöjen (koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten) rekisteröidyt vanhempainyhdistykset ja täysi-ikäiset yksityishenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.  

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. 

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet. 

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisena jäsenenä olevan rekisteröidyn yhdistyksen edustajalla seitsemän (7) ääntä ja henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Kunniajäsenellä on yksi (1) ääni. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta.  

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

6. Toiminnan rahoittaminen 

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan huvi- ym. vastaavia tapahtumia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 

7. Jäsenmaksu 

Yhdistyksen jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen jäsenyhdistyksille, henkilöjäsenille ja kannattaville jäsenille. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja. 
  
8. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:  

Todetaan kokouksen laillisuus. 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. 

Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. 

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 

Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintakauden hallintoa ja tilejä. 

Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. 

Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintakautta varten. 

Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten. 

Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä. 

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
   
9. Etäosallistuminen 

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että yhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Etäosallistumista varten yhdistyksellä tulee olla yhdistyksen kokouksen hyväksymä äänestys- ja vaalijärjestys. 
  
10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen kullekin jäsenelle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niin ikään vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.  

11. Yhdistyksen ylimääräinen kokous 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. 
  
12. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.  

Hallituksen muut jäsenet, jotka pyritään valitsemaan eri jäsenyhdistyksistä, valitaan myös vuodeksi kerrallaan.  

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on paikalla. 

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 

13. Nimenkirjoitus 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa. 
  
14. Yhdistyksen tilikausi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.1.–31.12. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta antaa toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi. Heidän tulee hyvissä ajoin kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksista.   

15. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat 1§:ssä mainitun kunnan lasten ja nuorten hyväksi viimeisessä yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa päättämällä tavalla. Ennakkotarkastettu 26.01.2018 

SUOMEN VANHEMPAINLIITTO